index_tirpitzvraket_pdf

 

Rapportmaterialer til nedlastning.

Materialene kan fritt lastes ned og utskrives. Materialet kan i begrenset omfang siteres og gjengis, under forutsetning av at gjeldende kopirettigheter respekteres.

Ved spørsmål vedr. videre bruk av materialet, referanser etc. ber vi om at det tas kontakt til nettstedets administrator på mail@torpedotext.net

 

 

Tirpitz ved Tromsø: Krigshistorie og opphogging
Rapport 02/00848 (2002)

Slagskipet Tirpitz ble i 1944 senket ved Håkøya.

Etter krigen ble vraket delvis hogd opp og fjernet av virksomheten Høvding Skipsopphoggeri, i samarbeid med den tyske virksomhet Eisen und Metall. Opphoggingen medførte forskjellige tekniske operasjoner,  herunder deling, sortering og transport av materialer.

En del materialer ble behandlet som avfall og dumpet i sjøen.

Tromsø kommune har hatt med dette utredningsarbeid ønsket å samle opplysninger om opphoggingen, i forbindelse med en overordnet miljø- og risikovurdering av saken.

Opplysninger har blitt innhentet fra skriftlige kilder, fra Forsvarsmuseet i Tromsø og ved samtaler, blant andre med mennesker som har tatt del i arbeidet med å hogge opp Tirpitz

Nedlastning Rapport 02/00848
(pdf-fil ca 1,2 Mb)

Materialene er vennligt stillet til rådighet av miljøforvaltningen i Tromsø kommune. I tillegg er en del historisk materiale, fotos etc. stillet til rådighet fra Forsvarsmuseet i Tromsø (Tirpitzmuseet)

 


Fotovedlegg Rapport 02/00848

Fotografiene er øyeblikksbilleder fra opphoggingen, stillet til rådighet av Forsvarsmuseet i Tromsø. Fotografienene dokumenterer arbeidets enorme omfang.

Det planlegges at fler av fotografiene fra denne spennende samling fra Forsvarsmuseet i Tromsø kommer å bli lagt ut på nettet i løpet av 2008.

Nedlastning Fotovedlegg Rapport 02/00848
(pdf-fil ca 1,5 Mb)


Materialene er vennligt stillet til rådighet av
Forsvarsmuseet i Tromsø (Tirpitzmuseet)


Situasjonsbeskrivelse

Ut fra vertikalfotos av lokaliteten, samt registreringer på lokaliteten, er utarbeidet anslagsvise oversikter over utbredelse av forsøplet / forurenet område, nedslagspunkt mm.

Nedlastning  "Situasjonsbeskrivelse"
(pdf-fil ca 1 Mb)

Materialene er vennligt stillet til rådighet av  Forsvarsmuseet i Tromsø (Tirpitzmuseet)

 

Rapportskisse:
Anbefalte tiltak og fastleggelse av ansvar

ifht. miljøsaken rundt Tirpitzvraket

Analyserapportene fastlegger at området rundt Tirpitzvraket er betydelig forsøplet med vrakdeler og avfall samt sterkt forurenset. Kommunalforvaltningen vurderer i denne rapport saken ifht den private eier av vraket, staten som overordnet forvaltningsmyndighet og kommunen som lokal miljømyndighet med ansvar for å følge opp slike saker.

Nedlastning Juridiske forhold vedr. ansvar  ved evt. opprydding av lokaliteten
(pdf-fil ca 1 Mb)

Materialene er vennligt stillet til rådighet av miljøforvaltningen i Tromsø kommune.

 

 

Rapport 99/05867-I:
Miljøgifter i
sediment og biologisk materiale:
Håkøya, Ørndalen og Tromsdalen


Sammendrag: Avfallsbehandling påvirker det ytre miljø, herunder vannmiljøet i havet (resipientkvalitet). Tromsø kommune har i høsten 1999 og våren 2000 gjennomført undersøkelser av sjøbunn og dyreliv på tre lokaliteter, med henblikk på å utrede innhold av miljøgifter. De undersøkte lokaliteter er: Sjøen utenfor Ørndalen avfallsdeponier (og rørføring / sjøledning), sjøen
utenfor Tromsdalen gamle deponi og sjøen ved Håkøya sør (vraket av Tirpitz). Sediment og biologisk materiale er undersøkt for innhold av tungmetaller, tjærestoffer (PAH) og klorerte bifenyler (PCB). Denne utredning beskriver undersøkelsesmetode og analyseresultater.

Nedlastning analyserapport Rapport 99/05867-I
(pdf-fil ca 1 Mb)

Nedlastning datasheets analysis VSCHT

Materialene er vennligt stillet til rådighet av miljøforvaltningen i Tromsø kommune.